Artikel 1 definities 

1. Rudina Simone photography, gevestigd te Sneek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83006044, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant, degene met wie Rudina Simone photography een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotograaf tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, bestellingen, en levering van diensten en producten door of namens Rudina Simone photography.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Artikel 3 totstandkoming

1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Rudina Simone photography werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2. Rudina Simone photography houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Rudina Simone photography onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Rudina Simone photography is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 4 tarieven en betalingen

1. Alle prijzen die Rudina Simone photography hanteert zijn in euro´s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Rudina Simone photography hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Rudina Simone photography te allen tijde wijzigen.

3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Rudina Simone photography vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
4. Rudina Simone photography is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Een reservering staat pas vast na het voldoen van de aanbetaling, tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in een keer voldaan. Foto´s zullen niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.

5. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling
van het factuurbedrag.

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover
schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de
shoot eerder plaatsvindt.

7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in
verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.

8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

10. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Rudina Simone photography, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Rudina Simone photgraphy te betalen.

11. Tot 24 uur voor de fotoshoot is de shoot kosteloos te annuleren, daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht. 

Artikel 5 levering

1. Rudina Simone photography hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.

3. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd. 

4. Fotograaf levert geen ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

5.  Fotograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt
volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van fotograaf.

6. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Rudina Simone photography niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Artikel 6 overmacht

1. In geval van overmacht is fotograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of
annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet
tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar fotograaf redelijkerwijs geen invloed op uit kan
oefenen, zoals ziekte, ongevallen, noodtoestand, wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden.  Onverwachte stroom- elektriciteits- internet- computer- en telecomstoringen. Stakingen, overheidsmaatregelen en onvoorziene vervoersproblemen. 
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de shoot heeft
plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van fotograaf jegens
klant opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer
dan 16 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De
tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.

3. Rudina Simone photography is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.   

Artikel 7 fotoalbums 

1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of
retourneren. De producten worden op maat gemaakt. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij
hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te
herroepen.
2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht,
tenzij anders overeengekomen.
3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.
4. De levertermijn van een gekozen album is afhankelijk van het gekozen materiaal en wordt tijdig aan
de klant gecommuniceerd.
5. Fotograaf maakt de selectie en opmaak van een album zonder inmenging van de klant.

Artikel 8 auteursrecht, licentie en publicatie 

1. De rechten op de door Rudina Simone photography aan de klant ter beschikking gestelde materialen en content
berusten bij fotograaf. Het is de klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte
documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder
voorafgaande toestemming.
2. De klant komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na
volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan
vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van
Rudina Simone photography.
4. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat
tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.
5. De klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te
vermelden en fotograaf te taggen. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op
social media plaatsen.
6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op
het auteursrecht.
7. Bij inbreuk komt Rudina Simone photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te
verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de klant Rudina Simone photography toestemming het beeldmateriaal te
gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en
demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt

Artikel 9 aansprakelijkheid schade 

1. Rudina Simone photography is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade
opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Rudina Simone photography is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Rudina Simone photography is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen
van de klant gedurende een shoot op locatie.
4. Rudina Simone photography kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde
beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
5. Rudina Simone photography is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
6. Rudina Simone photography gaat uiterst zorgvuldig om met de foto’s, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
kwijtraken van de bestanden door situaties als een crash. Het is de verantwoordelijkheid van de klant
de foto’s na overdracht te bewaren.
7. Rudina Simone photography is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een shoot
Bij slechte weersverwachtingen wordt de shoot verzet. 
8. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of
handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
9. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om
gefotografeerd te worden.
10. In geval door de klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
11. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan de klant voor directe
schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitgekeerd, dan wel door Rudina Simone photography in rekening is gebracht.
12. De klant vrijwaart Rudina Simone photography tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door
haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 klachten

1. De klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7
kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Rudina Simone photography.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 geschillenbeslechting 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het
arrondissement waar Rudina Simone photography is gevestigd.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens Rudina Simone photography en betrokken derden 12 maanden.